Regulamin

 I. Fitness Błękitna Laguna, posiadając certyfikat "Prozdrowotnego Klubu Fitness", jest miejscem rekreacji, oferującym usługi z zakresu aktywności ruchowej, odnowy biologicznej i kosmetyki ciała.

II. Klient Fitness Błękitna Laguna
1. Klientem naszym może być osoba płci żeńskiej (nie dotyczy solarium).
2. Klientem naszym może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z usług i/lub produktów za zgodą pisemną rodziców / opiekunów.
3. Klient nasz przed skorzystaniem z usług i/lub produktów zobowiązany jest do:
a. zaznajomienia się z regulaminem Fitness Błękitna Laguna oraz jego przestrzegania
b. uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej wg aktualnego cennika, która pokrywa koszt nabycia karty magnetycznej (KARTY KLUBOWEJ) - dot. klientów decydujących się na zakup karnetów.
c. uiszczenia opłaty za usługi i/lub produkty lub do okazania ważnego karnetu
d. zaznajomienia się ze sposobem korzystania z usług i/lub produktów oraz obsługi urządzeń będących wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń Fitnessu
4. Klient nasz upoważniony jest do korzystania z akcji promocyjnych i imprez według oddzielnych ustaleń (regulaminów).

III. Zajęcia ruchowe w Fitness Błękitna Laguna (aerobik, siłownia, rowery)
1. Zajęcia ruchowe mają charakter grupowy zgodnie z grafikiem jak i  indywidualny.
2. Klient przed skorzystaniem z zajęć ruchowych zobowiązany jest do:
a. zastosowania się do punktu II. 3. a-c
b. wypełnienia ankiety osobowej
c. skonsultowania się z lekarzem (we własnym zakresie) w przypadku posiadania zdrowotnych ograniczeń do uprawiania rekreacyjnej aktywności ruchowej
d. zgłoszenia instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć posiadanych zdrowotnych ograniczeń do uprawiania rekreacyjnej aktywności ruchowej
e. zapoznania się z opisem zajęć ruchowych
f. posiadania stroju sportowego, czystego zmiennego obuwia sportowego i ręcznika (ze względów bezpieczeństwa zabrania się ćwiczyć w klapkach)
3. Formy karnetów na zajęcia ruchowe w Fitness Błękitna Laguna:
a. karnet 4X upoważnia do korzystania z czterech zajęć ruchowych przez okres 30 dni
b. karnet 8X upoważnia do korzystania z ośmiu zajęć ruchowych przez okres 30 dni
c. karnet 8MIX upoważnia do korzystania z ośmiu zajęć ruchowych oraz z sauny open przez okres 30 dni
d. karnet SŁONECZNY PATROL STANDARD (SP-S) upoważnia do korzystania z zajęć ruchowych open: sala fitness, siłownia, rowery przez okres 30 dni
e. karnet SŁONECZNY PATROL LUX (SP-L) upoważnia do korzystania z zajęć ruchowych open: sala fitness, siłownia, rowery, sauny open, 10 minut solarium gratis oraz 20% rabatu na pozostałe seanse opalania, przez okres 30 dni
f. karnet LAGUNA upoważnia do korzystania z 8 zajęć ruchowych - gimnastyki dla seniorek przez okres 30 dni (osoby posiadające karnet LAGUNA nie mogę korzystać z dodatkowych zniżek i promocji)
g. karnet DZIENNY upoważnia do skorzystania z dwóch zajęć ruchowych, jednego seansu w saunie i 10 minut solarium przez okres jednego dnia roboczego w Fitness Błękitna Laguna. Karnet DZIENNY obowiązuje w godzinach otwarcia fitnessu i obejmuje wyłącznie jeden dzień roboczy. Karnet DZIENNY upoważnia do skorzystania z dwóch zajęć ruchowych zgodnie z obowiązującym grafikiem,  1-go seansu w saunie (patrz pkt. V. 1.-6. regulaminu) i do 10 minut solarium. Usługi nie wykorzystane lub wykorzystane w części w dniu ważności karnetu nie ulegają zawieszeniu i/lub przerezerwowaniu na inny dzień.
4. Karnety opisane w punkcie 3.a.-f. nie obejmują treningów indywidualnych z instruktorem.
5. Wszystkie rodzaje karnetów (z wyłączeniem karnetu LAGUNA) upoważniają do mobilnego korzystania z zajęć ruchowych lecz po wcześniejszej rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu.
6. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają klienci, którzy dokonali rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu i stawili się nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach ruchowych w godzinach:
a. porannych (do 14:00), klient posiadający rezerwację na te zajęcia ma prawo do ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji, ale nie później niż do 20:00 w dniu poprzedzającym odwoływane  zajęcia
b. popołudniowych (14:00-22:00), klient posiadający rezerwację na te zajęcia ma prawo do
ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji  telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji, ale nie później niż do 12:00 w dniu odbywania się zajęć
c. porannych w poniedziałek, klient posiadający rezerwację na te zajęcia ma prawo do ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji, ale nie później niż do godz. 12:00 w soboty.
8. Odrabianie zajęć dla klientów posiadających:
a. karnety 4X, 8X, 8MIX możliwe jest w ramach ważności karnetu
b. karnety LAGUNA możliwe jest do 7 dni po upływie ważności karnetu.
9. W razie sytuacji losowych wszystkie rodzaje karnetów miesięcznych i jednorazowych opłat można zawiesić wyłącznie jeden raz na okres od 7 dni do 6-ciu miesięcy co zmienia datę ważności danego karnetu, czy termin wykorzystania jednorazowego wejścia.
10. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach i trwają:
a. aerobik i Fat-Circle: 55 minut
b. rowery: 50 minut
c. trening samodzielny i indywidualny z trenerem nie ma ograniczeń czasowych, trwają według potrzeb klienta.
11. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w formach zajęć objętych grafikiem.
12. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian instruktorów prowadzących zajęcia ruchowe bez wcześniejszego informowania klientów.

IV. Solarium
1. Z sesji opalania w solarium mogą korzystać klienci, którzy:
a. zastosowali się do punktu II.3.a-c regulaminu
b. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z solarium.
2. Sesje w solarium obejmuje opłata jednorazowa lub karnet wg aktualnego cennika.
3. Pierwszeństwo do korzystania z sesji opalania w solarium mają osoby, które dokonały rezerwacji godzinowej telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu.
4. Czas trwania sesji opalania w solarium klient określa wg swoich potrzeb oraz na własną odpowiedzialność.

V. Sauna
1. Sauna jest miejscem odnowy psycho-biologicznej i kosmetyki ciała.
2. Z sauny mogą korzystać osoby, które:
a. zastosowały się do punktu II.3. a.-c.
b. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny fińskiej
c. zaznajomiły się z zaleceniami korzystania z sauny objętymi oddzielnymi postanowieniami
d. zaznajomiły się z regulaminem szczegółowym sauny.
3. Seans w saunie obejmuje opłata jednorazowa lub karnet wg aktualnego cennika.
4. Pierwszeństwo do korzystania z seansu w saunie mają klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu.
5. W razie sytuacji losowych rezerwację można odwołać:
a. godziny poranne do 20.00 w dniu poprzedzającym seans w saunie
b. godziny popołudniowe (14.00 - 22.00) w dniu bieżącym, do godz. 12:00.
6. Seans w saunie określa jednorazowe wejście trwające 1 godz. 30 minut, liczone od momentu okazania karnetu lub uiszczenia opłaty do momentu ponownego zgłoszenia się w recepcji. Każde następne rozpoczęte 15 minut objęte jest dodatkową opłatą stanowiącą 1/4 ceny seansu (wg aktualnego cennika).

VI. KARTA KLUBOWA Fitness Błękitna Laguna
1. KARTĄ KLUBOWĄ Fitness Błękitna Laguna nazywamy kartę magnetyczną, która umożliwia długoterminowe korzystanie z usług klubu.
2. Osoby nie posiadające KARTY KLUBOWEJ mogą skorzystać z usług klubu jedynie na zasadzie wejść jednorazowych (dot. wejść na zajęcia grupowe, siłownię, saunę, solarium oraz treningi personalne).
3. Klient ma obowiązek zakupu KARTY KLUBOWEJ – koszt KARTY wg aktualnego cennika. Opłata jest jednorazowa, a KARTA bezzwrotna. W przypadku zagubienia lub zniszczenia KARTY KLUBOWEJ , klient jest zobowiązany do zakupu duplikatu za dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
4. KARTY KLUBOWE mają charakter imienny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. KARTA ważna tylko z czytelnym podpisem jej posiadacza.

VII. Karta Członkowska BŁĘKITNA, SREBRNA i ZŁOTA

1. Karta Członkowska określa Członkostwo w Fitness Błękitna Laguna i obejmuje trzy terminy ważności - 3 miesiące (KARTA BŁĘKITNA), 6 miesięcy (KARTA SREBRNA) i  12 miesięcy (KARTA ZŁOTA) oraz obejmuje następujące rodzaje karnetów: 4X, 8X, 8MIX, SP-S, SP-L.
2. Kartę Członkowską - BŁĘKITNĄ, SREBRNĄ i ZŁOTĄ otrzymuje klient, który uiścił opłatę zgodnie ze specyfikacją wybranej Karty i wariantem karnetu oraz zapoznał się z regulaminem Fitness Błękitna Laguna.
3. W KARTACH BŁĘKITNYCH, SREBRNYCH i ZŁOTYCH możliwa jest zmiana wariantu karnetu wyłącznie w kierunku rozszerzenia zakresu wybranych produktów  i/lub usług.
4. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna dopuszcza możliwość rozszerzenia Członkostwa z KARTY BŁĘKITNEJ na KARTĘ SREBRNĄ lub ZŁOTĄ oraz KARTY SREBRNEJ na KARTĘ ZŁOTĄ, wyłącznie po wpłaceniu różnicy cenowej pomiędzy tymi kartami, zgodnej z wariantem wybranego karnetu.
5. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna dopuszcza możliwość przekazania Karty Członkowskiej, tym samym opłaconego wariantu karnetu osobie trzeciej, która będzie kontynuowała powyższe członkostwo.
6. Cesja danej Karty Członkowskiej może odbyć się wyłącznie jeden raz w trakcie ważności tej KARTY.
7. Wykupienie Karty Członkowskiej BŁĘKITNEJ, SREBRNEJ lub ZŁOTEJ gwarantuje stabilność cen za usługi i/lub produkty objęte wybranym rodzajem KARTY, a tym samym wariantem karnetu, przez cały okres jej ważności.
8. W przypadku rezygnacji z usług Fitness Błękitna Laguna przed upływem ważności wybranej Karty Członkowskiej, kierownictwo Fitnessu nie zwraca uiszczonych opłat, jak również
kierownictwo zastrzega sobie nie zwracanie kosztów za usługi i/lub produkty nie
wykorzystane lub wykorzystane w części.
9. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem KARTY nie jest osoba, która zobowiązanie podjęła, kierownictwo i/lub obsługa recepcji ma prawo do zatrzymania KARTY i wariantu karnetu objętego tą
KARTĄ bez prawa ich użytkowania, aż do momentu uregulowania wpłaty równej opłacie jednorazowej za usługi i/lub produkty, które były przedmiotem zajścia, przez osoby trzecie lub właściciela KARTY.
10. Zatrzymanie Karty Członkowskiej i karnetu objętego tą KARTĄ, bez prawa do jej użytkowania, możliwe jest w przypadku:
a. czytaj punkt VII. 9.
b. naruszenia regulaminu Fitness Błękitna Laguna narażając Fitness na straty moralne i/lub finansowe, aż do wyrównania tychże strat.
11. Karnety objęte Kartami Członkowskimi posiadają zakres produktów i/lub usług zgodny z opisem karnetów - punkt III.3.a-e niniejszego regulaminu, a ceny i ważność karnetów określone są zgodnie z wybraną KARTĄ - BŁĘKITNĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ (patrz punkt VII. 12.-14. i aktualny cennik usług).
12. KARTA BŁĘKITNA
a. KARTA BŁĘKITNA to KARTA ważna 3 miesiące i 15 dni
b. KARTA BŁĘKITNA obejmuje karnety: 4X, 8X, 8MIX, SP-S, SP-L
c. KARTA BŁĘKITNA obejmuje 3 karnety danego rodzaju, tj. 3 x 4X, 3 x 8X, 3 x 8MIX lub 3 x SP-S, 3 x SP-L
d. wybrany wariant karnetu objęty KARTĄ BŁĘKITNĄ opłacany jest w ratach każdorazowo przy odbiorze kolejnego karnetu, tj. pierwszą ratę należy uiścić przy odbiorze pierwszego karnetu, zaś kolejne raty przy odbiorze 2-giego i 3-ciego karnetu
e. jeżeli klient wykorzysta usługi i/lub produkty objęte tym karnetem, może:
- zakupić dowolny karnet zgodnie z cennikiem niezależnie od Kart Członkowskich
- przedłużyć Członkostwo, wykupując kolejną KARTĘ BŁĘKITNĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ (patrz pkt. VII. 12.-14.).
13. KARTA SREBRNA
a. KARTA SREBRNA to KARTA ważna 6 miesięcy i 30 dni.
b. KARTA SREBRNA obejmuje karnety: 4X, 8X, 8MIX, SP-S, SP-L.
c. KARTA SREBRNA obejmuje 6 karnetów danego rodzaju, tj. 6 x 4X, 6 x 8X, 6 x 8MIX, 6 x SP-S, 6 x SP-L
d. wybrany wariant karnetu objęty KARTĄ SREBRNĄ opłacany jest w ratach każdorazowo przy odbiorze kolejnego karnetu, tj. pierwszą ratę należy uiścić przy odbiorze pierwszego karnetu zaś kolejne raty przy odbiorze 2-giego, 3-go, 4-tego, 5-tego, 6-tego karnetu
e. jeżeli klient wykorzysta usługi i/lub produkty objęte tymi kartami może on:
- zakupić dowolny karnet zgodnie z cennikiem niezależnie od Kart Członkowskich.
- przedłużyć Członkostwo, wykupując KARTĘ BŁĘKITNĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ (patrz pkt. VII. 12.-14.).
14. KARTA ZŁOTA
a. KARTA ZŁOTA to KARTA ważna 12 miesięcy i 60 dni
b. KARTA ZŁOTA obejmuje karnety: 4X, 8X, 8MIX, SP-S, SP-L
c. KARTA ZŁOTA obejmuje 12 karnetów danego rodzaju, tj. 12 x 4X, 12 x 8X, 12 x 8MIX, 12 x
SP-S, 12 x SP-L
d. wybrany wariant karnetu objęty KARTĄ ZŁOTĄ opłacany jest w ratach każdorazowo przy odbiorze kolejnego karnetu, tj. pierwszą ratę należy uiścić przy odbiorze pierwszego karnetu zaś kolejne raty przy odbiorze 2-giego, 3-go, 4-tego, 5-tego, 6-tego, 7-go... itd. aż do 12-tego karnetu
e. po okazaniu pracownikowi recepcji KARTY ZŁOTEJ daje ona prawo do dodatkowej zniżki w wysokości 10% na solarium, saunę oraz artykuły ze sklepiku fitnessowego (powyżej 2 zł.)
f. jeżeli klient wykorzysta usługi i/lub produkty objęte tymi kartami może on:
- zakupić dowolny karnet zgodnie z cennikiem niezależnie od Kart Członkowskich
- przedłużyć Członkostwo, wykupując KARTĘ BŁĘKITNĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ (patrz pkt. VII. 12.-14.).
15. Karty Członkowskie obowiązują również postanowienia końcowe niniejszego regulaminu

VIII. KARTA STAŁEGO KLIENTA (20% taniej)
1. Każdy klient dokonujący zakupu karnetu w Fitness Błękitna Laguna ma prawo do otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA (z wyłączeniem karnetu LAGUNA).
2. KARTA ma formę imienną i może należeć tylko do jednej osoby.
3. Przy zakupie dziesiątego karnetu miesięcznego KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do 20% zniżki (zniżka obejmuje tylko karnety miesięczne, zakupione w regularnej cenie).
4. Przy zakupie kart członkowskich (KARTY BŁĘKITNEJ, SREBRNEJ lub ZŁOTEJ) wbijany jest do KARTY STAŁEGO KLIENTA jeden punkt za każdy odebrany karnet.

IX. Akcje promocyjne
1. W przypadku zakupu karnetu w akcjach promocyjnych (okazyjne obniżki cen):
a. ważność karnetu wynosi 30 dni od momentu wzięcia udziału w zajęciach po raz pierwszy
b. klient ma możliwość zawieszenia karnetu na okres od 1 do 7 dni za dodatkową opłatą (informacja w recepcji fitnessu)
c. w przypadku karnetu open (SP-S oraz SP-L) trzykrotne nieodwołanie rezerwacji powoduje nieważność karnetu
d. klient nie może przekazać karnetu osobie trzeciej (bez względu na sytuacje losowe).
2. Karnety zakupione w promocji cenowej mogą posiadać odrębne postanowienia dotyczące sposobu realizacji "promocji", o czym klient zostanie poinformowany.

X. Postanowienia końcowe
1. Karty Członkowskie, karnety i jednorazowe opłaty:
a. klient wykupując usługi i/lub produkty oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych, zaś w przypadku ich wystąpienia poinformuje na piśmie kierownictwo Fitness Błękitna Laguna (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095)
b. wszystkie rodzaje KART i karnetów mają charakter imienny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim
c. klient posiadający Kartę Członkowską  - BŁĘKITNĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ zobowiązany jest do okazywania jej każdorazowo przed otrzymaniem kolejnego karnetu
d. w przypadku zagubienia karnetu i/lub KARTY klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia obsługi recepcji telefonicznie lub osobiście w celu zablokowania karnetu i/lub KARTY
e. Fitness Błękitna Laguna nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usługi i/lub produktów objętych karnetem przez osoby trzecie
f. wykupione karnety i/lub jednorazowe wejścia nie podlegają zwrotom gotówkowym, możliwa jest zamiana równowartości wykupionego karnetu i/lub jednorazowego wejścia na inne usługi i/lub produkty objęte aktualnym cennikiem (patrz również VII. 8.)
g. w przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu i/lub KARTY, klient może uzyskać duplikat za dodatkową opłatą wg aktualnego cennika
h. jednorazowa opłata upoważnia do skorzystania z usługi i/lub produktu objętych tą opłatą wg aktualnego cennika.
2. Rezerwacja usługi i/lub produktu jest jednoznaczna z jej wykorzystaniem. W razie sytuacji losowych rezerwację można odwołać wg ustaleń regulaminowych, dotyczących poszczególnych usług i/lub produktów, co umożliwi ponowne zrealizowanie usługi.
3. Nieodwołane rezerwacje system komputerowy automatycznie uznaje jako usługę wykorzystaną i usuwa z puli dostępnych wejść (dot. karnetów 4X, 8X, 8MIX i L). W przypadku karnetu SP-S i SP-L nieodwołana rezerwacja skutkuje skróceniem ich daty ważności o jeden dzień.
4. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej propozycji rabatowej na daną usługę i/lub produkt, klient może skorzystać wyłącznie z jednego rabatu na tą usługę i/lub produkt (klient wybiera rabat korzystniejszy dla siebie). Rabaty nie są sumowane.
5. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna zastrzega sobie możliwość:
a. wprowadzenia zmian w regulaminie
b. wprowadzenia zmian w cenniku usług i produktów
c. zawieszenia karnetu lub odmowy wydania karnetu bez podania przyczyny, jeśli klient nie stosuje się do niniejszego regulaminu, narażając Fitness Błękitna Laguna na straty materialne i/lub moralne (patrz również VII.10.).
6. Koszty naprawy, zakupu sprzętu lub innych rzeczy będących własnością Fitnessu, ponosi klient, z winy którego uległy one zniszczeniu lub uszkodzeniu.
7. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Fitnessu.
8. Poszczególne urządzenia na terenie Fitness Błękitna Laguna (oświetlenia ciągów komunikacyjnych, sauna, solarium, klimatyzatory i in.) mogą być obsługiwane wyłącznie
przez obsługę Fitnessu.

9. Karta Premium oferowana jest wyłącznie stałym klientom. Dodatkowe informacje w recepcji klubu.


Wrocław, październik 2014

facebook