Regulamin

 I. Fitness Błękitna Laguna, posiadając certyfikat "Prozdrowotnego Klubu Fitness", jest miejscem rekreacji, oferującym usługi z zakresu aktywności ruchowej, odnowy biologicznej i kosmetyki ciała.

II. Klient Fitness Błękitna Laguna
1. Klientem naszym może być osoba płci żeńskiej (nie dotyczy solarium).
2. Klientem naszym może być osoba pełnoletnia. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może korzystać z usług i/lub produktów za zgodą pisemną rodziców / opiekunów.
3. Klient nasz przed skorzystaniem z usług i/lub produktów zobowiązany jest do:
a. zaznajomienia się z regulaminem Fitness Błękitna Laguna oraz jego przestrzegania,
b. uiszczenia jednorazowej opłaty wg aktualnego cennika, która pokrywa koszt nabycia karty magnetycznej (KARTY KLUBOWEJ) – dot. klientów decydujących się na zakup karnetów,
c. uiszczenia opłaty za usługi i/lub produkty lub do okazania ważnego karnetu,
d. zaznajomienia się ze sposobem korzystania z usług i/lub produktów oraz obsługi urządzeń będących wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń Fitnessu.
4. Klient nasz upoważniony jest do korzystania z akcji promocyjnych i imprez według oddzielnych ustaleń (regulaminów).

III. Zajęcia ruchowe w Fitness Błękitna Laguna (sala, siłownia)
1. Zajęcia ruchowe mają charakter grupowy zgodnie z grafikiem.
2. Klient przed skorzystaniem z zajęć ruchowych zobowiązany jest do:
a. zastosowania się do punktu II. 3. a-d,
b. wypełnienia ankiety osobowej,
c. skonsultowania się z lekarzem (we własnym zakresie) w przypadku posiadania zdrowotnych ograniczeń do uprawiania rekreacyjnej aktywności ruchowej,
d. zgłoszenia instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć posiadanych zdrowotnych ograniczeń do uprawiania rekreacyjnej aktywności ruchowej,
e. zapoznania się z opisem zajęć ruchowych,
f. posiadania stroju sportowego, czystego zmiennego obuwia sportowego i ręcznika (ze względów bezpieczeństwa zabrania się ćwiczyć w klapkach).
3. Formy karnetów na zajęcia ruchowe w Fitness Błękitna Laguna:
a. karnet 4X upoważnia do 4 wejść open przez okres 30 dni,
b. karnet 8X upoważnia do 8 wejść open przez okres 30 dni,
c. karnet OPEN upoważnia do nielimitowanej ilości wejść open przez okres 30 dni,
d. karnet SENIOR upoważnia do korzystania z 8 zajęć ruchowych - gimnastyki dla seniorek przez okres 30 dni
e. karnet STUDENT OPEN upoważnia do nielimitowanej ilości wejść open przez okres 30 dni ze zniżką wg aktualnego cennika 
f. karnet STUDENT OPEN MINI upoważnia do nielimitowanej ilości wejść open przez okres 30 dni w godzinach określonych w aktualnym cenniku oraz w godzinach otwarcia fitnessu w soboty i niedziele. Karnet jest ważny w lokalizacji, w której został zakupiony.
g. karnet MEDICAL upoważnia do 4 wejść na zajęcia specjalistyczne przez okres 30 dni.
4. Karnety opisane w punkcie 3.a.-g. nie obejmują treningów indywidualnych z instruktorem.
5. Wszystkie rodzaje karnetów (z wyłączeniem karnetu SENIOR) upoważniają do mobilnego korzystania z zajęć ruchowych.
6. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają klienci, którzy dokonali rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu i stawili się nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem tych zajęć.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach ruchowych w godzinach:
a. porannych (do 14:00), klient posiadający rezerwację na te zajęcia ma prawo do ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji, ale nie później niż do 20:00 w dniu poprzedzającym odwoływane  zajęcia,
b. popołudniowych (14:00-22:00), klient posiadający rezerwację na te zajęcia ma prawo do ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji  telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji, ale nie później niż do 12:00 w dniu odbywania się zajęć,
c. porannych w poniedziałek, klient posiadający rezerwację na te zajęcia ma prawo do ich odrobienia wyłącznie po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji, ale nie później niż do godz. 12:00 w niedziele.
8. Odrabianie zajęć dla klientów posiadających:
a. karnety 4X, 8X możliwe jest w ramach ważności karnetu lub jego przedłużeniu na okres 7 dni za dodatkowa opłatą (według cennika)
b. karnety SENIOR możliwe jest do 7 dni po upływie ważności karnetu.
9. Zawieszenie karnetu możliwe jest za okazaniem zwolnienia lekarskiego na okres minimum 7 dni.
10. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach i trwają:
a. aerobik 55 minut,
b. inne formy: wg aktualnego grafiku zajęć,
c. czas trwania treningu personalnego ustala trener z klientem.
11. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w formach zajęć objętych grafikiem.
12. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian instruktorów prowadzących zajęcia ruchowe bez wcześniejszego informowania klientów.

IV. Solarium
1. Z sesji opalania w solarium mogą korzystać klienci, którzy:
a. zastosowali się do punktu II.3.a-d regulaminu,
b. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z solarium.
2. Sesje w solarium obejmuje opłata jednorazowa lub karnet wg aktualnego cennika.
3. Pierwszeństwo do korzystania z sesji opalania w solarium mają osoby, które dokonały rezerwacji godzinowej telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu.
4. Czas trwania sesji opalania w solarium klient określa wg swoich potrzeb oraz na własną odpowiedzialność.

V. Sauna
1. Sauna jest miejscem odnowy psycho - biologicznej i kosmetyki ciała.
2. Z sauny mogą korzystać osoby, które:
a. zastosowały się do punktu II.3. a-d,
b. nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny fińskiej,
c. zaznajomiły się z zaleceniami korzystania z sauny objętymi oddzielnymi postanowieniami,
d. zaznajomiły się z regulaminem szczegółowym sauny.
3. Seans w saunie obejmuje opłata jednorazowa lub karnet wg aktualnego cennika.
4. Pierwszeństwo do korzystania z seansu w saunie mają klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji telefonicznie lub osobiście u obsługi recepcji Fitnessu.
5. W razie sytuacji losowych rezerwację można odwołać:
a. godziny poranne do 20.00 w dniu poprzedzającym seans w saunie,
b. godziny popołudniowe (14.00 - 22.00) w dniu bieżącym, do godz. 12:00.
6. Seans w saunie określa jednorazowe wejście trwające 1 godz. 30 minut, liczone od momentu okazania karnetu lub uiszczenia opłaty do momentu ponownego zgłoszenia się w recepcji. Każde następne rozpoczęte 15 minut objęte jest dodatkową opłatą stanowiącą 1/4 ceny seansu (wg aktualnego cennika).

VI. KARTA KLUBOWA Fitness Błękitna Laguna
1. KARTĄ KLUBOWĄ Fitness Błękitna Laguna nazywamy kartę magnetyczną, która umożliwia długoterminowe korzystanie z usług klubu.
2. Osoby nie posiadające KARTY KLUBOWEJ mogą skorzystać z usług klubu jedynie na zasadzie wejść jednorazowych (dot. wejść na zajęcia grupowe, siłownię, saunę, solarium oraz treningi personalne).
3. Klient ma obowiązek zakupu KARTY KLUBOWEJ – koszt KARTY wg aktualnego cennika. Opłata jest jednorazowa, a KARTA bezzwrotna. W przypadku zagubienia lub zniszczenia KARTY KLUBOWEJ klient jest zobowiązany do zakupu duplikatu za dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
4. KARTY KLUBOWE mają charakter imienny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. KARTA ważna tylko z czytelnym podpisem jej posiadacza.

VII. KARTA STAŁEGO KLIENTA (20% taniej)
1. Każdy klient dokonujący zakupu karnetu w Fitness Błękitna Laguna otrzymuje  KARTE STAŁEGO KLIENTA (z wyłączeniem karnetu SENIOR, Karnetu STUDENT OPEN, karnetu STUDENT OPEN MINI, karnetu MEDICAL).
2. KARTA ma formę imienną i może należeć tylko do jednej osoby.
3. KARTA jest ważna przez okres 10 miesięcy.
4. Przy zakupie dowolnego KARNETU (4x, 8x, open) wbijany jest do KARTY STAŁEGO KLIENTA jeden punkt za każdy odebrany karnet.
5. Przy zakupie dziesiątego karnetu pod rząd KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do 20% zniżki na ten karnet, a następnie do otrzymania KARTY CZŁONKOWSKIEJ ZŁOTEJ

 

VIII. KARTA CZŁONKOWSKA ZŁOTA
1. jest bezterminowa,
2. obejmuje karnety: 4X, 8X, OPEN
3. wybrany wariant karnetu objęty KARTĄ ZŁOTĄ opłacany jest w ratach każdorazowo przy odbiorze kolejnego karnetu, tj. pierwszą ratę należy uiścić przy odbiorze pierwszego karnetu zaś kolejne raty przy odbiorze 2-giego, 3-go, 4-tego, 5-tego, 6-tego, 7-go... itd. aż do 12-tego karnetu,
4. jeżeli klient wykorzysta usługi i/lub produkty objęte tą kartą może on:
- zakupić dowolny karnet zgodnie z cennikiem
- przedłużyć Członkostwo, wykupując kolejną kartę ZŁOTĄ
5. KARTA ZŁOTA objęta jest stałą zniżką na karnet i oferowana jest wyłącznie stałym klientom, którzy wykupili 10 karnetów na KARCIE STAŁEGO KLIENTA. Dodatkowe informacje w recepcji klubu.

IX. Postanowienia końcowe
1. Karta Członkowska, karnety i jednorazowe opłaty:
a. klient wykupując usługi i/lub produkty oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych, zaś w przypadku ich wystąpienia poinformuje na piśmie kierownictwo Fitness Błękitna Laguna (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095),
b. wszystkie rodzaje KART i karnetów mają charakter imienny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim,
c. klient posiadający KARTĘ STAŁEGO KLIENTA lub Kartę ZŁOTĄ zobowiązany jest do okazywania jej każdorazowo przed otrzymaniem kolejnego karnetu,
d. w przypadku zagubienia karnetu i/lub KARTY klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia obsługi recepcji telefonicznie lub osobiście w celu zablokowania karnetu i/lub KARTY,
e. Fitness Błękitna Laguna nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usługi i/lub produktów objętych karnetem przez osoby trzecie,
f. wykupione karnety i/lub jednorazowe wejścia nie podlegają zwrotom gotówkowym, możliwa jest zamiana równowartości wykupionego karnetu i/lub jednorazowego wejścia na inne usługi i/lub produkty objęte aktualnym cennikiem.
g. w przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu i/lub KARTY, klient może uzyskać duplikat za dodatkową opłatą wg aktualnego cennika,
h. jednorazowa opłata upoważnia do skorzystania z usługi i/lub produktu objętych tą opłatą wg aktualnego cennika.
2. Rezerwacja usługi i/lub produktu jest jednoznaczna z jej wykorzystaniem. W razie sytuacji losowych rezerwację można odwołać wg ustaleń regulaminowych, dotyczących poszczególnych usług i/lub produktów, co umożliwi ponowne zrealizowanie usługi.
3. Nieodwołane rezerwacje system komputerowy automatycznie uznaje jako usługę wykorzystaną i usuwa z puli dostępnych wejść (dot. karnetów 4X, 8X i L). W przypadku karnetu OPEN nieodwołana rezerwacja skutkuje skróceniem ich daty ważności o jeden dzień.
4. W przypadku wystąpienia więcej niż jednej propozycji rabatowej na daną usługę i/lub produkt, klient może skorzystać wyłącznie z jednego rabatu na tą usługę i/lub produkt (klient wybiera rabat korzystniejszy dla siebie). Rabaty nie są sumowane.
5. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna zastrzega sobie możliwość:
a. wprowadzenia zmian w regulaminie,
b. wprowadzenia zmian w cenniku usług i produktów,
c. zawieszenia karnetu lub odmowy wydania karnetu bez podania przyczyny, jeśli klient nie stosuje się do niniejszego regulaminu, narażając Fitness Błękitna Laguna na straty materialne i/lub moralne
6. Koszty naprawy, zakupu sprzętu lub innych rzeczy będących własnością Fitnessu, ponosi klient, z winy którego uległy one zniszczeniu lub uszkodzeniu.
7. Kierownictwo Fitness Błękitna Laguna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Fitnessu.
8. Poszczególne urządzenia na terenie Fitness Błękitna Laguna (oświetlenia ciągów komunikacyjnych, sauna, solarium, klimatyzatory i in.) mogą być obsługiwane wyłącznie przez obsługę Fitnessu.


Wrocław, styczeń 2018


facebook